www.adomanytaxi.hu
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Közzététel napja: 2018.09.10.
Közzététel napja: 2018.09.10.

 1. Bevezetés

A jelen tájékoztató („Tájékoztató") célja, hogy rögzítse az AdományTaxi Alapítvány (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 2. lph. I.em. 5/a.; nyilvántartási szám: 01-01-0012489; az „Alapítvány"), mint a www.adomanytaxi.hu honlap („Honlap") tulajdonosa által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, illetve az Alapítvány adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az Alapítvány, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A jelen Tájékoztató a Honlapon a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, egyben tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Alapítvány különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR"), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv."), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk."), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.") rendelkezéseit.

 1. Az adatkezelő adatai

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az Alapítvány az adatkezelő, azaz az Alapítvány felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Adatkezelő neve: AdományTaxi Alapítvány

Postacím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 2. lph. I.em. 5/a.

Nyilvántartási szám: 01-01-0012489

E-mail cím: info@adomanytaxi.hu

Honlap: www.adomanytaxi.hu

 1. Az adatkezelés rövid bemutatása az egyes adatkezelési folyamatok szintjén

 • Adományozás

Az Alapítvány részére adomány felajánlása a Honlapon keresztül, egy kérdőív kitöltésével válik lehetségessé. Az adományok begyűjtésének lebonyolítása, illetve az ennek során történő kapcsolattartás érdekében az Alapítvány személyes adatokat vesz fel Öntől, amelyek a következőek:

 • név;

 • cím;

 • telefonszám;

 • e-mailcím.

A személyes adatok rögzítése és elküldése a Google „Űrlap" nevezetű szolgáltatásán keresztül történik.

 • Önkéntesek toborzása

Alapítványunk folyamatosan toboroz önkénteseket, amelyre a jelentkezést az info@adomanytaxi.hu e-mailcímre, illetve Facebook-oldalán keresztül várja.

 • Útibeszámolók

Alapítványunk tevékenységének népszerűsítése, illetve szélesebb körben történő megismerhetővé tétele érdekében a Honlapon útibeszámolókat tesz közzé, amelyek részét képezik az adományozások alkalmával készült fényképek, illetve videók. Az ezek elkészítéséhez, illetve közzétételéhez való hozzájárulást az Alapítvány minden esetben előzetesen beszerzi az érintettektől.

 1. Az adatkezelés jogalapja

A Honlapon keresztül felvett, illetve itt közzétett személyes adatok kezelésének jogalapja minden esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az info@adomanytaxi.hu e-mailcímre küldött, ezirányú kérésével.

 1. Az általunk gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Név, cím, telefonszám, e-mailcím Adományok helyszíni begyűjtése, az annak érdekében történő előzetes kapcsolattartás A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása Név, e-mailcím, illetve bármilyen személyes adat, amelyet az önkéntes megoszt magáról (pl. CV-ben szereplő adatok) Önkéntesek toborzása, jelentkezés elbírálása A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása Képmás (fénykép, videó) Az Alapítvány népszerűsítése, tevékenységének bemutatása, további adományozók szerzése útibeszámolóknak a Honlapon történő közzététele útján A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
 1. Az adatkezelés időtartama

 • Adományozás

Alapítványunk az Ön személyes adatait az adományok begyűjtéséig kezeli.

 • Önkéntesek toborzása

Alapítványunk az Ön személyes adatait a jelentkezés elbírálásától számított … munkanapon belül törli, kivéve, amennyiben Ön kifejezett hozzájárulását adja személyes adatai további tárolásához.

 • Útibeszámolók

Az útibeszámolók részeként önről készült fényképeket, illetve videofelvételeket Alapítványunk hozzájárulásának visszavonásáig, illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig kezeli.

 1. Adatfeldolgozó

 • Tárhelyszolgáltató

Az Alapítvány részére a tárhelyszolgáltatást a C-Host Kft. (cím: 1115 Budapest, Halmi u. 29. e-mailcím: info@nethely.hu, telefonszám: +36 1 445 20 40) végzi, ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül.

 • Google LLC

Az Alapítvány az adományozási űrlapok elemzését a Google LLC (Google Adatvédelmi Központ: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043) által nyújtott Google Űrlap szolgáltatáson keresztül végzi. Előfordulhat, hogy ezen űrlapokat, köztük az Ön abban szereplő személyes adatait (név, cím, telefonszám, e-mailcím) a Google LLC USA-beli szervereire továbbítja, és ott tárolja. Az Alapítvány ennek megfelelően kifejezetten felhívja az Ön figyelmét arra, hogy a Google Űrlap szolgáltatás igénybevétele során az Ön személyes adatait a GDPR szerinti harmadik országba (USA) továbbítja. Mivel a Google LLC nem kezel semmilyen adatot a saját javára, így adatfeldolgozónak minősül.

A Google LLC részt vesz a személyes adatok kereskedelmi célú transzatlanti cseréjét szabályozó keretrendszerben, a Privacy Shield-ben, illetve elvégezte a Privacy Shield-nek való megfelelését (tanúsítás időpontja: 2017. szeptember 25.). Ennek megfelelően az Alapítvány kijelenti, hogy a Google LLC, mint adatfeldolgozó a megfelelő és alkalmas garanciákkal rendelkezik az Ön személyes adatai feldolgozására.

 1. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

 • Milyen jogai vannak Önnek, mint Érintettnek az adataival kapcsolatban

 • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Alapítványtól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés céljai;

 • érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat);

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

 • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;

 • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;

 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk. Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Alapítvány, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • észszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy

 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

 • A helyesbítéshez való jog

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

 • Törléshez való jog

Az Alapítvány késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

 • már nincs szükség a személyes adatokra a meghatározott adatkezelési folyamatok lefolytatása céljából;

 • a személyes adatok kezelése jogellenes;

 • Alapítványunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;

 • amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;

 • amennyiben az Alapítvány nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, illetve bizonyos szolgáltatások az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők.

A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit.

 • Korlátozáshoz való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Alapítvány korlátozza személyes adatainak kezelését;

 • az adatkezelés jogellenes Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

 • az Alapítványnak már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;

 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Alapítvány felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Alapítvány korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • Ön hozzájárul az adatkezeléshez;

 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;

 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy

 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Alapítvány előzetesen tájékoztatja.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Alapítvány ezt akadályozná.

 • Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét?

Ha az Alapítvány elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

 • Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Alapítvány egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

 • Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során Alapítványunk megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH" vagy „Hatóság"). Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nem csak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál.

 • Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy Alapítványunk köteles a Honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, Alapítványunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

 • Bírósági jogérvényesítés

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Alapítvány ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.

Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozóinkért.